Regulamin

 1. Regulamin ustala zasady korzystania z Wypożyczalni Gier Planszowych sklepu Zgrani przy ul. Abrahama 12, zwanej dalej Wypożyczalnią, przez osoby zapisane do Wypożyczalni, zwane dalej Wypożyczającymi.

 2. Z Wypożyczalni mogą korzystać wszystkie osoby, które:

  • dokonają rejestracji w Wypożyczalni,

  • zapoznają się z Regulaminem Wypożyczalni,

  • podpiszą zobowiązanie o przestrzeganiu wszystkich przepisów Wypożyczalni.

 3.  Zapisu do Wypożyczalni dokonuje pracownik Wypożyczalni przy pierwszym wypożyczeniu na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest pisemna zgoda rodzica lub prawnego opiekuna.

 4. Każdorazowe wypożyczenie gry związane jest z uiszczeniem kaucji zgodnie z Cennikiem. Wysokość kaucji to cena rynkowa nowej wypożyczanej gry, zgodnej z ceną sklepową gry w sklepie Zgrani (zaokrąglonej w górę do pełnych złotych; nie obowiązują ceny promocyjne).

 5. Opłata za wypożyczenie gry pobierana jest przy zwrocie gry, zgodnie z Cennikiem Wypożyczalni.

 6. Minimalny okres wypożyczenia gry wynosi 3 dni.

 7. Klient przy wypożyczeniu zobowiązany jest sprawdzić stan wypożyczanej gry. Jeżeli stan gry budzi wątpliwości, powinien zgłosić ten fakt pracownikowi Wypożyczalni. W innym przypadku pracownik Wypożyczalni zakłada, że gra jest w stanie ogólnym dobrym.

 8. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zgubienie wypożyczonej gry oraz wszelkie jej uszkodzenia stwierdzone podczas zwrotu (brak jakichkolwiek elementów gry, uszkodzenia mechaniczne, itp.), nie stwierdzone przez Wypożyczającego w chwili wypożyczenia. W przypadku zgubienia, uszkodzenia lub braku elementów gry, kaucja nie jest zwracana, a gra staje się własnością Wypożyczającego.

 9. Kaucja podlega zwrotowi  w chwili terminowego zwrotu gry w stanie nie gorszym niż w momencie wypożyczenia. Z kaucji zostaje potrącona opłata za wypożyczenie gry oraz inne opłaty zawarte w cenniku Wypożyczalni.

 10. Pracownik Wypożyczalni może odmówić wypożyczenia gry, jeżeli na koncie Wypożyczającego przetrzymywane są już jakieś gry lub jeżeli klient nie uregulował jakichkolwiek opłat.

 11. Istnieje możliwość rezerwacji gry w momencie, gdy dany tytuł jest na stanie Wypożyczalni. Rezerwacji dokonuje się poprzez:

  • kontakt telefoniczny z Wypożyczalnią,

  • osobiście,

  • mailowo.

 12. Wypożyczający ma prawo do prolongaty wypożyczanej gry gdy:

  • gra nie została zamówiona przez innego Klienta Wypożyczalni,

  • Wypożyczający nie zalega z żadnymi opłatami.

 13. Prolongata powinna być dokonana poprzez:

  • kontakt telefoniczny z Wypożyczalnią,

  • osobiście,

  • mailowo.

 14. Maksymalny możliwy okres wypożyczenia gry (o ile nie ustalono inaczej ze sklepem) wynosi 14 dni. W przypadku przekroczenia tego terminu grę uważa się za sprzedaną i kaucja nie podlega zwrotowi.

 15. Wypożyczalnia ma prawo w uzasadnionych przypadkach żądać zwrotu gry przed upływem regulaminowego terminu zwrotu lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.

 16. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Regulamin Wypożyczalni dostępny jest w sklepie stacjonarnym Zgrani oraz na stronie internetowej http://www.zgrani.pl/

 17. Integralną częścią Regulaminu Wypożyczalni jest Cennik.

 18. Wypożyczającemu przysługuje 5% rabatu na zakup nowego egzemplarza zwracanego tytułu w sklepie Zgrani. Zniżka nie obowiązuje w przypadkach opisanych w pkt. 8.